Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Artikel 1 Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. VSB Wellness, ook handelende onder de namen Tropical Recreatie, Vugts Saunabouw B.V., Intridesign, VSB Group: gebruiker van de algemene voorwaarden;
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan VSB Wellness opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n);
c. Werkzaamheden: de werkzaamheden die VSB Wellness zal uitvoeren in opdracht van de opdrachtgever, zoals vermeld in de offerte c.q. opdrachtbevestiging alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht diensten kunnen zijn.

Artikel 2 Geldigheid van deze voorwaarden
.
2-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door VSB Wellness, ook handelende onder de namen Tropical Recreatie, Vugts Saunabouw B.V., Intridesign, VSB Group, gevestigd te Diessen, hierna te noemen VSB Wellness, gesloten overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door VSB Wellness uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.
2-2 Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VSB Wellness voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2-3 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2-4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

3-1 VSB Wellness aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
3-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van VSB Wellness onverlet. De algemene voorwaarden van VSB Wellness prevaleren.
3-3 Inkoopvoorwaarden worden slechts door VSB Wellness aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 4 Aanbiedingen.

4-1 Alle overige aanbiedingen en / of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is VSB Wellness gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.
4-2 Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht VSB Wellness niet tot acceptatie van de opdracht.
4-3 Aanvullingen en / of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijk aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.

Artikel 5 Overeenkomst.

5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend zijdens VSB Wellness door schriftelijke bevestiging van VSB Wellness.
5-2 Elke met VSB Wellness aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat de opdrachtgever van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat VSB Wellness zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie VSB Wellness zich zal wenden tot daartoe bevoegden.
5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleur, maten enz., alsmede gegevens in drukwerken, afbeeldingen e.d. door VSB Wellness bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
5-4 Op de plaats(en) waar VSB Wellness de werkzaamheden dient te verrichten dienen zodanig ontruimd te zijn dat VSB Wellness ongehinderd de werkzaamheden kan verrichten. VSB Wellness behoudt zich het recht voor de kosten van het eventueel ontruimen extra in rekening te brengen, zulks zal worden berekend naar recht en billijkheid volgens de dan geldende tarieven binnen het bedrijf van VSB Wellness.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten.

6-1 De intellectuele eigendomsrechten op alle door VSB Wellness verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, technische beschrijvingen, offertes, programmatuur tekeningen, schetsen en modellen worden uitdrukkelijk door VSB Wellness voorbehouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van VSB Wellness en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VSB Wellness niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld dan wel op enigerlei andere wijze te worden gebruikt.
6-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, technische beschrijvingen, offertes, programmatuur tekeningen, schetsen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van VSB Wellness en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
6-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd VSB Wellness zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten, waaronder afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van VSB Wellness, binden VSB Wellness niet, voor zover ze door VSB Wellness niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband onder meer te beschouwen alle werknemers en medewerkers van VSB Wellness die geen procuratie hebben.

Artikel 8
Uitbesteding werk aan derden.
VSB Wellness heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 9 Aanbetaling.

VSB Wellness is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 10% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van VSB Wellness de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper het recht op terugbetaling van de gedane aan betaling.

Artikel 10 Wijziging van de opdracht.

10-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
10-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan VSB Wellness ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
10-3 Aangebrachte wijzigingen en / of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd dan wel voltooiing van de uitvoering door VSB Wellness wordt overschreden, hetgeen door de opdrachtgever wordt aanvaard.

Artikel 11 Prijzen.

11-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
11-2 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen. Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen zullen worden verrekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
11-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 12 Levering.
12-1 VSB Wellness zal de zaken leveren op het tijdstip dat is bepaald in de offerte en/of overeenkomst. Indien een leveringstermijn is overeengekomen vangt deze aan op de datum, waarop VSB Wellness de opdracht heeft bevestigd.
12-2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn door VSB Wellness opgegeven levertijden nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
12-3 Levering geschiedt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, af magazijn.
12-4 Afvoer en verwerking van verpakkingsmateriaal is voor rekening en risico van opdrachtgever. VSB Wellness neemt geen verpakkingsmateriaal retour.
12-5 Indien de levering niet tijdig kan geschieden doordat de opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, de te leveren zaken op de afgesproken datum niet wenst en/of niet kan afnemen, worden de opslagkosten door VSB Wellness aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
12-6 Indien bij levering van zaken blijkt dat deze zijn beschadigd is de opdrachtgever verplicht, alvorens de goederen in ontvangst te nemen, de schade schriftelijk vast te leggen en dit document te laten ondertekenen door degene die de zaken levert.

Artikel 13 Transport.

13-1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de kosten verbonden aan het transport van de zaken steeds voor rekening van de opdrachtgever, inclusief het lossen en laden op de plaats van bestemming.
13-2 De opdrachtgever draagt het transportrisico, tenzij VSB Wellness de zaken zelf transporteert.
13-3 Wanneer VSB Wellness de zaken levert, is opdrachtgever verplicht ervoor te zorgen dat de nodige personen aanwezig zijn om de zaken in ontvangst te nemen. VSB Wellness heeft het recht, indien de opdrachtgever dit nalaat, de zaken terug te nemen. De hieruit voortvloeiende kosten komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 14 Risico-overgang.

Het risico van verlies, beschadiging, diefstal etc. van de zaken waarop de overeenkomst betrekking heeft, gaat over op opdrachtgever zodra de zaken zich in de feitelijke macht van opdrachtgever bevinden.

Artikel 15 Installatie/montage.

15-1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen draagt de opdrachtgever zelf zorg voor montage.
15-2 Indien opdrachtgever zelf maten en/of andere informatie aanlevert voor de installatie en/of montage, zijn eventuele bij installatie en/of montage blijkende onjuistheden in deze informatie voor risico van de opdrachtgever.
15-3 Indien VSB Wellness krachtens de overeenkomst gehouden is tot installatie en/of montage van enige zaak dan dient opdrachtgever voor haar rekening alle benodigde voorzieningen te treffen om een deugdelijke installatie/montage van de zaken ter plaatse mogelijk te maken.15-4 Onder de benodigde voorzieningen als bedoeld in lid 3 van dit artikel vallen onder meer bijvoorbeeld het volledig ontruimen en toegankelijk maken van de plaats waar installatie en/of montage dient plaats te vinden, alsmede het ter plaatse beschikbaar zijn van eventueel benodigde nutsvoorzieningen zoals elektra en water volgens opgave van VSB Wellness.
15-5 Daarnaast wordt bij de offerte en/of de overeenkomst een lijst gevoegd met de vereisten waaraan de plaats waar de installatie en/of montage verricht dient te worden moet voldoen.
15-6 Indien de in dit artikel en in de lijst als bedoeld in lid 5 genoemde voorzieningen niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn getroffen, kunnen door VSB Wellness gemaakte extra kosten, waaronder maar niet beperkt tot, arbeidskosten bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
15-7 VSB Wellness is gerechtigd de in dit artikel bedoelde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

Artikel 16 (Op)levering.
16-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop VSB Wellness dit de opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat VSB Wellness schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.
16-2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke VSB Wellness niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel "Overmacht" genoemd.

Artikel 17 Emballage.

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van VSB Wellness.

Artikel 18 Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door VSB Wellness aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 19 Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval vindt betaling plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

Artikel 20 Verplichtingen van de opdrachtgever.

20-1 De opdrachtgever, hieronder tevens begrepen haar medewerkers, verstrekt tijdig alle documenten en gegevens, zoals navolgend doch niet limitatief aangegeven onder sub a. tot en met e., die benodigd zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht.
a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zo nodig in overleg met VSB Wellness.
b. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.
c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
d. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.
e. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in muren enzovoort.
20-2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens.
20-3 De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen, dat door anderen uit te voeren werken c.q. leveringen, die niet tot het werk van VSB Wellness behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
20-4 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen.
20-5 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
20-6 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor VSB Wellness voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 21 Extra onvoorziene kosten.
Indien bij sloop- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgave van VSB Wellness, tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van de betreffende stoffen.

Artikel 22 Meer- en minderwerk.

22-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
22-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van VSB Wellness op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
22-3 Door VSB Wellness te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 23 Aansprakelijkheid.

23-1 VSB Wellness is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, hou aantastende schimmels, hout aantastend ongedierte en dergelijke;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f. Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en / of geleverd.
g. door of namens opdrachtgever geleverde tekeningen, berekeningen en dergelijke.
23-2 VSB Wellness is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de VSB Wellness, alsmede voor de schade waarvoor VSB Wellness op grond van de wet, gewoonte of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen aansprakelijk is.
23-3 VSB Wellness is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede maar niet uitsluitend zijn te verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, esthetische schade, reputatieverlies en alle andere gevolgschade.
23-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico's en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van VSB Wellness.
23-5 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens VSB Wellness in verband met de uitvoering van de opdracht, in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
23-6 De schadevergoeding van door VSB Wellness veroorzaakte directe schade bedraagt nooit meer dan vergoeding van het met de opdracht van opdrachtgever gemoeide factuurbedrag.23-7 De opdrachtgever vrijwaart VSB Wellness voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan VSB Wellness toerekenbaar is.23-8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VSB Wellness of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 24 Reclame.
24-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, VSB Wellness terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
24-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag van levering c.q. oplevering VSB Wellness schriftelijk per aangetekend schrijven wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
24-3 VSB Wellness dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
24-4 Indien de reclame naar het oordeel van VSB Wellness juist is, zal VSB Wellness hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de netto factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand, zulks ter beoordeling van VSB Wellness.

Artikel 25 Overmacht.
25-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar VSB Wellness of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van VSB Wellness, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van VSB Wellness, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor VSB Wellness overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
25-2 VSB Wellness is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de overeenkomst op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.
Te allen tijde moet VSB Wellness in de gelegenheid worden gesteld een eventueel gebrek te herstellen / corrigeren of zijn prestatie opnieuw te verrichten.

Artikel 26 Garantie.
26-1 Garantie op de door VSB Wellness geleverde en/of door hem uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en/of schriftelijk door VSB Wellness gegeven.
26-2 De garantie vervalt indien:
• de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken VSB Wellness op de hoogte stelt;
• VSB Wellness niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
• door derden zonder toestemming van VSB Wellness werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door VSB Wellness verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan;
• de door VSB Wellness geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld;
• de opdrachtgever niet of niet volledig aan de betalingsverplichting(en) jegens VSB Wellness heeft voldaan.
• Sprake is van normale slijtage of door (onkundig) gebruik of een onjuiste behandeling van het geleverde. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan het veranderen, bewerken of repareren door opdrachtgever of derden.

Artikel 27 Annuleren.

27-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door VSB Wellness reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij voorts jegens VSB Wellness gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan VSB Wellness als schadeloosstelling verschuldigd zijn 15% van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever vrijwaart VSB Wellness tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
27-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt VSB Wellness zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 28 Eigendomsvoorbehoud.

28-1 Zolang VSB Wellness geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van VSB Wellness.
28-2 VSB Wellness heeft tevens het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
28-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 29 Wanprestatie en ontbinding.

29-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal VSB Wellness ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
29-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. VSB Wellness heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
29-3 VSB Wellness is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door VSB Wellness reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van VSB Wellness op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 30 Betaling.

30-1 Betaling(en) dient te geschieden binnen de in de offerte gestelde en/of opdrachtbevestiging aangegeven termijn na factuurdatum op de door VSB Wellness aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
30-2 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op.
30-3 VSB Wellness is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,50% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.
30-4 VSB Wellness is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van (proces)advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
30-5 Alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten veroorzaakt door de non-betaling van de opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die alsdan redelijk zullen worden geacht dan wel van overheidswege worden vastgesteld.

Artikel 31 Toepasselijk recht.

Op alle door VSB Wellness gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het ‘’Weens Koopverdrag’’ wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 32 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van VSB Wellness, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover deze daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 33 Aanvullende voorwaarden voor het plaatsen van een zwembad.

33-1 De opdrachtgever verplicht zich vrije toegang c.q. doorgang te verlenen ten behoeve van de te verrichte werkzaamheden. Tevens zorgt de opdrachtgever voor een goede bereikbaarheid van de graafmachines, vrachtwagens etc., zodat VSB Wellness zonder hinder de werkzaamheden kan verrichten.
33-2 De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor het verzorgen van een KLIC-melding en het opsporen en markeren van ondergrondse kabels en leidingen en deze melding en bijbehorende tekeningen e.d. aan VSB Wellness te overleggen.
33-3 VSB Wellness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid door het gebruik van machines, vrachtwagens etc. voor schade aan tuin, terras, oprit e.d.
33-4 VSB Wellness is niet aansprakelijk voor schade aan het zwembad d.m.v. een extreem hoge grondwaterstand en/of overstroming.
33-5 Wanneer VSB Wellness twijfelt aan de hoogte van het grondwater zal VSB Wellness een proefboring uit laten voeren door een bouwbedrijf, zulks in overleg met VSB Wellness en de opdrachtgever. Voor het plaatsen van een bronneringspomp is 380 Volt noodzakelijk.
33-6 De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat het bouwwerk in de nabijheid waarvan VSB Wellness werkzaamheden moet verrichten is verzekerd tegen mogelijke schade, gevolgschade of vervolgschade, bijvoorbeeld middels een CAR-verzekering. VSB Wellness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van eventuele materiële en / of immateriële schade van welke aard en omvang dan ook.
33-7 Betaling(en) dient te geschieden binnen de in de offerte gestelde en/of opdrachtbevestiging aangegeven termijn na factuurdatum op de door VSB Wellness aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

Artikel 34 Wijziging van de voorwaarden.

VSB Wellness is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. VSB Wellness zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.